• BIST 102.410
  • Altın 186,954
  • Dolar 4,4877
  • Euro 5,2816
  • Ankara : 15 °C
  • İstanbul : 18 °C
  • İzmir : 24 °C
  • Çankırı : 12 °C
  • Antalya : 23 °C
  • Eskişehir : 14 °C

Bosphorus 360′ı ‘Allah için’ paylaşmışlar

Bosphorus 360′ı ‘Allah için’ paylaşmışlar
Bilal Erdoğan’ın gizli ortağı olduğu iddia edilen Bosphorus’un başkanı, ortağına güvenmiyor. “Allah katında” sözleşme istiyor.

25 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­la il­gi­li ha­zır­lan­dı­ğı id­di­a edi­len fez­le­ke­de her gün ye­ni bir ay­rın­tı or­ta­ya çı­kı­yor. Er­do­ğan ve Ya­sin El Ka­dı­’nın, çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak ve yö­net­mek­le suç­lan­dı­ğı fez­le­ke­de, Bosp­ho­rus 360 şir­ke­ti­nin ger­çek or­tak­la­rı­nın “boş se­ne­t” for­mü­lüy­le giz­len­di­ği id­di­a edil­di. Şir­ke­tin yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı ol­du­ğu id­di­a edi­len Cen­giz Ak­türk ile Sez­gin Ak­ba­ba ara­sın­da geç­ti­ği öne sü­rü­len te­le­fon ka­yıt­la­rın­da, şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri­nin birbir­le­ri­ne gü­ven­me­dik­le­ri, “Al­lah ka­tın­da­” bir söz­leş­me ha­zır­la­dık­la­rı da ifa­de edi­li­yor.

ŞİRKETİN YÜZDE 75'İ KİMİN?
Fez­le­ke­de­ki o ay­rın­tı ve id­di­a şöy­le: Bosp­ho­rus 360’ın res­mi ola­rak yüz­de 25’i Cen­giz Ak­türk, yüz­de 75’i Ra­bi­ya Ak­türk üze­rin­de gö­rü­nü­yor. Ak­türk, Ak­ba­ba­’dan, bir söz­leş­me ha­zır­la­ma­sı­nı is­ti­yor ve yüz­de 75’lik kı­sım­da, Usa­me Ku­tub, Mu­az Ka­dı­oğ­lu ile Ab­dul­ke­rim Ça­y’­ın eşit pa­ya sa­hip, Ra­bi­ya Ak­tür­k’­ün, his­se­si ka­dar şir­ke­tin tüm mal var­lı­ğı­nın bu or­tak­la­ra ait ol­du­ğu­nu yaz­ma­sı­nı is­ti­yor. Kayıtlara göre, an­laş­ma­nın im­za­ya açı­la­ca­ğı, ki­şi­ler ara­sı­na ge­re­kir­se Bi­lal Er­do­ğa­n’­ı da yazacaklarını söy­le­dik­le­ri tes­pit edi­li­yor.

“HESABI ALLAH KATINDA..."
Ve bu söz­leş­me­nin hu­ku­ki ge­çer­li­li­ği ol­ma­dı­ğı da ko­nuş­ma­la­r­dan an­la­şı­lı­yor. Ak­türk, Ak­ba­ba­’ya, “Bunun bel­ge ola­rak hu­ku­k­ta ge­çer­li­li­ği yok ama Al­lah ka­tın­da­” di­yor. Ak­ba­ba da, “Buna rağ­men biz ver­mi­yo­ruz derlerse, o za­man biz Al­lah ka­tın­da he­sa­bı­mı­zı so­ra­rı­z” di­ye ko­nu­şu­yor.

OĞUL BİLAL'İN BANKA HESAPLARINDAN SONRA ARSALARI DA ORTAYA ÇIKTI
Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç’­ın, Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı­’nın (TÜR­GEV), 1996 yı­lın­da 5 bin TL ser­ma­ye ile ku­rul­du­ğu ve 2012 yı­lın­da ise 156 mil­yon 890 bin li­ra­lık mal var­lı­ğı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan vak­fın baş­ka var­lık­la­rı da or­ta­ya çık­tı. CHP’li vekil Nur Ser­ter, Mec­li­s’­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ar­sa­la­rı açık­la­dı. Ser­ter şöy­le ko­nuş­tu: “TÜR­GEV’in, bir bu­çuk yıl için­de ta­şın­maz sa­yı­sı 104’e ulaş­mış­tır. Ta­şın­maz­lar ara­sın­da; Fa­tih, Üs­kü­dar, Eyüp ve Çen­gel­kö­y’­de 17 ade­t ar­sa baş­ta ol­mak üze­re, Fa­tih, Art­vin ve Bur­sa-Ni­lü­fe­r’­de top­lam 104 adet ta­şın­maz bu­lun­mak­ta­dır. İbn-i Hal­dun Üni­ver­si­te­si­’nin Ba­şak­şe­hi­r’­de 6 mil­yon 450 bin TL öde­ye­rek sa­tın al­dı­ğı üni­ver­si­te ar­sa­sı ise
TÜR­GE­V’­in mal var­lı­ğı ara­sın­da gös­te­ril­me­miş­tir.” (SÖZCÜ)

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim