• BIST 103.200
  • Altın 197,005
  • Dolar 4,7083
  • Euro 5,4926
  • Ankara : 18 °C
  • İstanbul : 20 °C
  • İzmir : 24 °C
  • Çankırı : 22 °C
  • Antalya : 22 °C
  • Eskişehir : 17 °C

Liman ihalesinde tuvalette rüşvet verilmiş

Liman ihalesinde tuvalette rüşvet verilmiş
İha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve li­man iş­lem­le­rin­de yol­suz­luk id­di­asıy­la İz­mir mer­kez­li 5 il­de eş­za­man­lı ya­pıl­an operasyonda ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı.

TCDD’ye bağlı liman işletmelerinin ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili, müdürlerin de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Demiryolu bürokratının rüşvet parasını müdürlüğün tuvaletinde teslim aldığı kamerayla tespit edildi.

T24'de yeralan habere göre; İha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve li­man iş­lem­le­rin­de yol­suz­luk id­di­asıy­la İz­mir mer­kez­li 5 il­de eş­za­man­lı ope­ras­yon ya­pıl­dı. De­mir­yol­la­rı mü­dür­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ki­şi gö­zal­tın­da. İz­mir Li­man İş­let­me­le­ri­’ne dü­zen­le­nen iha­le yol­suz­lu­ğu ope­ras­yo­nu DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nü içi­ne ala­cak şe­kil­de ge­niş­le­til­di. İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­’nün 2012-2013’te ger­çek­leş­tir­di­ği 20’yi aş­kın iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı ve usul­süz­lük ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­di. So­ruş­tur­ma­nın, Di­yar­ba­kı­r’­a ata­nan es­ki İz­mir Va­li­si Ca­hit Kı­ra­ç’­a ge­len bir ih­bar mek­tu­bu ile baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre,  Mek­tup­ta, İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki yük bo­şalt­ma ve pa­let gi­bi iha­le­ler­de yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı ve rüş­vet çar­kı ku­rul­du­ğu öne sü­rül­dü.

1 YIL TEKNİK TAKİP 
Mah­ke­me ka­ra­rı ile adı ge­çen fir­ma sa­hip­le­ri ile li­man per­so­ne­li­nin te­le­fon­la­rı 1 yıl din­len­di. Çı­kar iliş­ki­si ve rüşvet alışverilişi ka­me­ra­ya kay­de­dil­di. DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün tu­va­le­tin­de ger­çek­le­şen rüş­ve­t alışverişinin de­lil ola­rak dos­ya­ya da gi­ren giz­li ka­me­ra ile tespit edildiği belirtildi. İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki bir iha­le­ye ka­tı­lan fir­ma sa­hi­bi­nin içi pa­ra do­lu Ja­mes Bond ti­pi bir çan­ta ile DDY Ge­nel Mü­dür­lüğü­’n­de­ki bir tu­va­le­te gir­di­ği be­lir­til­di.

ÇANTA BÜROKRATA GEÇTİ 
İşada­mı­nın ar­dın­dan DDY’­de gö­rev­li bir bü­rok­ra­tın ay­nı tu­va­le­te gir­di­ği ve işa­da­mı­nın çı­kar­ken elin­de çan­ta olmadığı ak­ta­rıl­dı. Rüş­vet pa­ra­la­rı­nın ko­nul­du­ğu id­di­a edi­len çan­ta­nın bir­kaç da­ki­ka son­ra tu­va­let­ten çı­kan bü­rok­ra­tın elin­de gö­rün­tü­len­di­ği be­lir­til­di.

KOMİSYON 3 KEZ DEĞİŞTİ 
​İd­di­ala­ra gö­re, gö­zal­tı­na alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri iha­le ön­ce­si ve son­ra­sı rüş­ve­ti na­kit al­dı. Po­lis ka­me­ra­sı­nın da rüş­vet tra­fi­ği­ni sa­ni­ye sa­ni­ye gö­rün­tü­le­di­ği ak­ta­rıl­dı. So­ruş­tur­ma­nın İz­mir aya­ğın­da dö­nen rüş­vet mik­ta­rı­nın 700-800 bin TL’­yi bul­du­ğu id­di­alar ara­sın­da. İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki iha­le­le­rin de rüş­vet­le pay­laş­tı­rıl­dı­ğı ile­ri sü­rül­dü. Bir fir­ma­nın iha­le­yi ka­zan­ma­sı için İha­le Ko­mis­yo­nu­’nun üç kez de­ğiş­ti­ril­di­ği ak­ta­rıl­dı. Li­man per­so­ne­li ile men­fa­at iliş­ki­si ku­ran fir­ma­nın bu sa­ye­de pa­let iha­le­si­ni ka­zan­dı­ğı id­di­a edil­di.

İSTEDİKLERİ FİRMAYA İŞ SERVİSİ
T.C. Dev­let De­mir­yol­la­rı Li­man İş­let­me­le­ri­’ne bağ­lı iha­le­ler­de usul­süz­lük ih­ba­rı üze­ri­ne baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­da İz­mir baş­ta ol­mak üze­re İs­tan­bul, An­ka­ra, Ha­tay ve Va­n’­da zan­lı­la­ra ait ev ve iş­yer­le­ri­ne 500 po­li­sin ka­tıl­dı­ğı eş­za­man­lı ope­ras­yon­ yapıldı. İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dü­rü T.Y’­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ikin­ci yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da da adı ge­çen işa­da­mı M.C.B’­nin de  bu­lun­du­ğu 12 ki­şi­nin aran­dı­ğı bil­di­ril­di.

İHALE BİLGİSİ SIZDIRILMIŞ
Zan­lı­la­rın, TCDD’­nin li­man iş­let­me­le­rin­de­ki iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tır­dı­ğı, rüş­vet kar­şı­lı­ğı iş­lem yap­tı­ğı, iha­le ve iş­lem­ler­le il­gi­li bil­gi sız­dır­dı­ğı, gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­dı­ğı id­di­a edil­di. Zan­lı­la­rın ay­rı­ca iha­le­ler­de usul­süz­lük ya­pa­rak is­te­dik­le­ri ki­şi­le­re ve­ril­me­si­ni sağ­la­dık­la­rı ile­ri sü­rül­dü.Gö­zal­tı­na alı­nan İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dü­rü T.Y, İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür Yar­dım­cı­sı B.B, İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür Yar­dım­cı­sı M.Ö, İz­mir Li­ma­nı Ter­mi­nal Şe­fi M.A, İz­mir Ope­ras­yon Mü­dü­rü I.O, İz­mir Ter­mi­nal Şe­fi H.Ç, İz­mir Li­man Ope­ras­yon Mü­dü­rü Ş.A, li­man iş­let­me me­mur­la­rı N.A. ile H.B, pu­an­tör me­mu­ru A.O.Y, An­ka­ra TCDD Li­man Es­ki Dai­re Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ş.Ç, İs­ken­de­run Li­man Mü­dür Yar­dım­cı­sı O.N, Tat­van Van Gö­lü Fe­ri­bot iş­let­me­le­ri Mü­dü­rü Ş.Ç, işa­dam­la­rı S.E. ile G.B’­nin sor­gu­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim