• BIST 107.041
 • Altın 143,619
 • Dolar 3,5635
 • Euro 4,1526
 • Ankara : 24 °C
 • İstanbul : 31 °C
 • İzmir : 29 °C
 • Çankırı : 25 °C
 • Antalya : 28 °C
 • Eskişehir : 25 °C

Muslera Ocak'ta gidiyor mu?

Muslera Ocak'ta gidiyor mu?
Sarı-Kırmızılı yönetim Galatasaray’a kiralık gelmek istemeyen Sinan Bolat'ı bu sözlerle ikna etti. Milli file bekçisine "Zaten kiralık bir kaleciye senin aldığın ücreti vermezdik" diyerek güvenlerini gösterdi.

Ga­la­ta­sa­ray 2013-14 se­zo­nu­nun so­na er­me­si­nin ar­dın­dan iç trans­fer­de ka­le­ci mev­ki­i için ra­di­kal bir ka­rar al­mış­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar 1. ka­le­ci­si Fer­nan­do Mus­le­ra’nın al­ter­na­tif­le­ri ola­rak kad­ro­da tu­tu­lan 3 isim­den Ay­kut Er­çe­tin ve Ufuk Cey­lan ile yol­la­rı­nı ayı­rır­ken, Eray İş­can’ın söz­leş­me­si­ni uzat­mış­tı. Son­ra­sın­da trans­fer ara­yı­şı­na gi­ren yö­ne­tim uzun uğ­raş­la­rın ar­dın­dan Por­to’dan Si­nan Bo­lat’ı ki­ra­lık ola­rak kad­ro­su­na kat­mış­tı.

FİYATI ELEŞTiRi ALMIŞTI
Bu trans­fer için Por­to’ya hiç­bir üc­ret öde­me­yen Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim Si­nan’a öde­ye­ce­ği yıl­lık üc­re­ti ise 1 mil­yon 300 bin eu­ro açık­la­mış­tı. An­cak ta­kım­da ye­dek ola­rak dü­şü­nü­len bir isim için be­lir­le­nen bu üc­ret hem ta­raf­tar­lar hem de bir­çok spor oto­ri­te­si ta­ra­fın­dan çok bu­lu­na­rak eleş­ti­ril­miş­ti. Bu­na kar­şın Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ise ses­siz kal­ma­yı ter­cih et­miş­ti. Ga­ze­te­niz BUGÜN Cim­bom’un çok ko­nu­şu­lan Si­nan ham­le­si­nin al­tın­da­ki ger­çek­le­re ulaş­tı.

KİRALAMAYA SOĞUKTU
Ön­ce­lik­le be­lirt­mek ge­re­kir ki Si­nan Bo­lat Ga­la­ta­sa­ray için kad­ro­da­ki al­ter­na­tif bir ka­le­ci ol­mak­tan çok da­ha önem­li an­lam­lar ta­şı­yor. 25 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­si Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Pran­del­li ta­ra­fın­dan biz­zat is­te­nen bir isim­di. Bu doğ­rul­tu­da ilk ola­rak ma­sa­ya onun­la otu­rul­du. An­cak Si­nan Ga­la­ta­sa­ray’a ki­ra­lık gel­mek is­te­me­di. Ku­lü­bü Por­to ise Si­nan’ın bon­ser­vi­si için 6 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da bir ra­kam is­te­yin­ce yö­ne­tim Si­nan’ı  “Sen Ga­la­ta­sa­ray’ın bi­rin­ci ka­le­ci­si ola­cak­sın. Za­ten ki­ra­lık bir ka­le­ci­ye bu ka­dar cid­di bir ra­ka­mı ver­mez­dik. Mus­le­ra gi­de­cek. Ka­le se­nin ola­cak. Öde­di­ği­miz bu ra­kam sa­na ne ka­dar gü­ven­di­ği­mi­zi gös­te­ri­yor” di­ye­rek Si­nan’ı ik­na et­ti.

MUSLERA’DA OCAK PLANI
Bu vaa­din al­tın­da ise baş­ka ger­çek­ler var. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, ocak ayın­da iyi tek­lif gel­me­si ha­lin­de Mus­le­ra’yı sat­ma­yı dü­şü­nü­yor. Uru­gu­ay­lı fi­le bek­çi­si­nin sa­tı­şın­dan 13-14 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da bir ka­zanç el­de edil­me­si  bek­le­ni­yor. Bu ala­cak pa­ra­nın 6 mil­yon eu­ro­luk kıs­mı ile Si­nan Bo­lat’ın bon­ser­vi­si alın­ma­sı bek­le­ni­yor. Sü­per Lig ekip­le­rin­den Bur­sas­por ve bir­çok Av­ru­pa ku­lü­bü Si­nan’ı kad­ro­su­na da­hil et­mek is­ti­yor­du. Si­nan, Por­to’dan yıl­lık brüt 2 mil­yon eu­ro alı­yor­du. An­cak ver­gi­ler dü­şül­dü­ğün­de ka­zan­cı 1 mil­yon 150 bin eu­ro­yu bu­lu­yor­du.

BRUMA PARMAK ISIRTTI 
Ga­la­ta­sa­ray, yurt­dı­şı kam­pı­nı ta­mam­la­ya­rak dün sa­ba­ha kar­şı İs­tan­bul'a dön­dü. Yo­ğun bir ha­zır­lık sü­re­ci ge­çi­ren ve 3 ha­zır­lık ma­çı ya­pan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ekip­te, kamp­ın yıl­dı­zı Bru­ma olur­ken ye­ni transfer Ol­can Adın da per­for­man­sıy­la öne çı­kan bir di­ğer isim ol­du. Ön çap­raz bağ­la­rı kop­tu­ğu için ge­çen se­zo­nun bü­yük bö­lü­mü­nü ka­çı­ran Bru­ma, fi­zik­sel ge­li­şi­miy­le par­mak ısırt­tı. Por­te­kiz­li hır­sı ve enerjisiy­le de Pran­del­li'nin en önem­li koz­la­rın­dan bi­ri ola­ca­ğı­nın sin­ya­li­ni ver­di. Trab­zons­por'dan transfer edi­len Ol­can da, kı­sa sü­re­de ta­kı­ma sağ­la­dı­ğı uyum ve öz­gü­ve­niy­le şim­di­den ilk 11'e göz kırp­tı. Öte yan­dan Avus­tur­ya'da sa­bah an­tren­man­la­rın­da fi­zik ve kon­dis­yon, ak­şam an­tren­man­la­rın­da tak­tik ça­lış­tı­ran Pran­del­li, ta­kı­mı­nı is­tik­rar­lı bir şe­kil­de 4-2-3-1 sis­te­miy­le oy­nat­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın bir ön­ce­ki ho­ca­sı Ro­ber­to Man­ci­ni, ge­çen sezon bo­yun­ca çok çe­şit­li var­yas­yon­lar­la ta­kı­mı­nı sa­ha­ya sürdü­ğü için sık­ça eleş­ti­ri al­mış­tı. (BUGÜN)

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yargıtay Aziz Yıldırım hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu28 Haziran 2017 Çarşamba 19:55
 • Gomis İstanbul'da28 Haziran 2017 Çarşamba 17:57
 • Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 527 Kasım 2016 Pazar 21:11
 • Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 126 Kasım 2016 Cumartesi 21:01
 • Galatasaray: 3 - Bursaspor: 126 Kasım 2016 Cumartesi 05:32
 • Fenerbahçe: 2 - Zorya: 024 Kasım 2016 Perşembe 21:45
 • Beşiktaş: 3 - Benfica: 3 (izle)24 Kasım 2016 Perşembe 05:42
 • Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 020 Kasım 2016 Pazar 21:57
 • Adanaspor: 1 - Beşiktaş: 219 Kasım 2016 Cumartesi 20:52
 • Türkiye: 2 - Kosava: 013 Kasım 2016 Pazar 06:02
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim