• BIST 113.433
 • Altın 162,493
 • Dolar 3,7951
 • Euro 4,6867
 • Ankara : 4 °C
 • İstanbul : 8 °C
 • İzmir : 10 °C
 • Çankırı : 4 °C
 • Antalya : 11 °C
 • Eskişehir : 5 °C

Yöresel mimariye 10 bin lira teşvik

Yöresel mimariye 10 bin lira teşvik
Köylerde yöresel mimari geleneğini canlandırmak için verilen 10 bin liralık teşvikten artık şehirler de yararlanacak. Evini yıktırıp yöresel tarzda yaptıranlar para alabilecek.
Bugün'ün haberine göre; yö­re­sel mi­ma­ri­ye teş­vik uy­gu­la­ma­sı şe­hir­ler­de de dev­re­ye gir­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı evi­ni yık­tı­rıp, yö­re­sel tarz­da ye­ni­den yap­tı­ran­la­ra 10 bin li­ra teş­vik ve­re­cek. Bugün'den Emine Açar'ın haberine göre; Böl­ge­nin yö­re­sel mi­ma­ri­siy­le il­gi­li bil­gi­ler her il­de ba­kan­lık mer­kez­le­rin­den öğ­re­ni­le­bi­le­cek.
 
Ba­kan­lık, ön­ce­lik­le her böl­ge­nin geç­miş­ten ge­len kül­tü­rü ve ik­li­mi­ne uy­gun ko­nut tip­le­ri­ni be­lir­le­ye­cek. Da­ha son­ra böl­ge­le­re özel be­lir­le­nen pro­je­leri va­tan­daş­la­ra su­na­cak.
 
YAŞAM KOŞULLARI DİKKATE ALINACAK
Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar kır­sal alan­lar­da­ki ka­çak, de­ne­tim­siz ya­pı­laş­ma ve mo­dern mal­ze­me­le­rin bi­linç­siz kul­la­nı­mı ne­de­niy­le Tür­ki­ye­'nin her ilin­de fark­lı zen­gin­lik­ler ba­rın­dı­ran kır­sal ya­pı­la­rın teh­li­ke al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yö­re­sel mi­ma­ri zen­gin­lik­le­rin ön pla­na çık­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dır­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Ba­kan Bay­rak­tar, "P­ro­je­ler­de, yö­re hal­kı­nın ih­ti­yaç­la­rı, ya­şam ko­şul­la­rı, alış­kan­lık­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, yö­re­sel ya­pım ge­le­ne­ği­ne uy­gun da­ha gü­ven­li, sağ­lık­lı ya­pı­lar oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­la­ca­k" de­di.
 
RİSKLİ BİNALAR DA BAŞVURABİLİR
Dö­nü­şüm kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar 44 bin 344 bi­na risk­li ilan edil­di. Kent­sel dö­nü­şüm ya­sa­sı kap­sa­mın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ilan edi­len alan­lar­da bu­lu­nan 357 bin ba­ğım­sız bi­rim de teş­vik­ten fay­da­la­na­bi­le­cek.
 
HER BÖLGEDE EN AZ 12 TİP EV
Köy­ler­de yö­re­sel mi­ma­riy­le ev ya­pan­lar, ay­nı teş­vik­ten ya­rar­la­na­bi­le­cek. Ka­ra­de­ni­z'­de ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı bi­ti­ren ba­kan­lık, di­ğer böl­ge­ler­de­ki ça­lış­ma­la­rı­na da de­vam edi­yor. Her böl­ge için en az 12 tip pro­je ha­zır­la­na­cak.Va­tan­daş­lar, bu pro­je­ler­den is­te­di­ği­ni se­çe­bi­le­cek. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 7 böl­ge­nin yö­re­sel mi­ma­ri­si ha­zır­la­na­cak.
 
Yö­re­sel mi­ma­ri­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, dün­ya­da ar­tık böl­ge­sel ve yö­re­sel ge­liş­me­nin üze­rin­de du­rul­du­ğu­nu söy­le­di. Bay­rak­tar, kı­sıt­lı kay­nak­la­rı et­kin kul­la­nan, doğ­ru stra­te­ji­ler üre­ten şe­hir­le­rin mar­ka ol­ma yo­lun­da iler­le­ye­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı.
 
Hü­kü­met ola­rak ül­ke ça­pın­da plan­lı şe­hir­leş­me için po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ba­kan Bay­rak­tar, "Ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri yap­tık. Ras­yo­nel şe­hir­ci­lik po­li­ti­ka­sı­nı ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de uy­gu­la­ya­ca­ğı­z" de­di.
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 35 kuruş eksik ödeme kiracıya 'tahliye' getirdi!08 Şubat 2016 Pazartesi 10:09
 • Kira getirisi, satılık ev fiyat hızına yetişemedi03 Şubat 2016 Çarşamba 09:44
 • TOKİ 40 bin konutu geç teslim etti26 Ocak 2016 Salı 10:21
 • İBB de SİNPAŞ'ın önüne yatmış!19 Ekim 2015 Pazartesi 08:45
 • Yazlık evlere vergi kıskacı05 Eylül 2015 Cumartesi 08:27
 • Sattığı dairesi küçük çıkan şirkete para cezası11 Mayıs 2015 Pazartesi 08:59
 • Kocanın borcu aileyi bağlamaz21 Nisan 2015 Salı 08:43
 • TOKİ Evleri Ilgazlılar'ı bekliyor01 Nisan 2015 Çarşamba 23:04
 • Kirada oturanlar dikkat!22 Mart 2015 Pazar 12:02
 • TOKİ bin 500 konutu satışa çıkardı: İşte şartlar15 Mart 2015 Pazar 13:59
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim