• BIST 103.235
  • Altın 197,827
  • Dolar 4,7171
  • Euro 5,5018
  • Ankara : 23 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • İzmir : 27 °C
  • Çankırı : 22 °C
  • Antalya : 26 °C
  • Eskişehir : 19 °C

Deniz Baykal'a komplo kuranlar belli!

Deniz Baykal'a komplo kuranlar belli!
Sözcü yazarı Uğur Dündar, CHP lideri Baykal'a komplo kuranın "faaliyetleri tartışılan bir devlet kurumu olduğunu" o kurumun da Başbakan'ın talebi ve onayıyla bu işi yaptığını yazdı.

Gazeteci yazar Uğur Dündar Sözcü'deki köşesinde bomba bir iddia ortaya attı. Dündar, CHP eski lideri Deniz Baykal'a kaset komplosunu "bir devlet kurumunun" Başbakan'ın talebi ve onayıyla yaptığını öne sürdü.

Dündar, "Ön­ce­ki gün De­niz Bay­ka­l’­ın çok ya­kı­nın­da­ki bir si­ya­set­çiy­le ko­nuş­tum. Söz dö­nüp do­la­şıp ma­lum ka­set komp­lo­su­na gel­di. “De­niz Bey, bu tez­ga­hı ki­min yap­tı­ğı­nı bi­li­yor mu?” di­ye sor­dum. Hiç dü­şün­me­den “Tür­ki­ye mer­kez­li, et­kin bir gü­cün vi­de­oyu ha­zır­la­yıp ser­vis et­ti­ğin­den emi­n” de­di. Açık­ça isim ver­me­di ama skan­da­lın fai­li ola­rak son dö­nem­ler­de­ki faali­yet­le­ri tar­tı­şı­lan önem­li bir dev­let ku­ru­mu­nu işa­ret et­ti. O ku­ru­mun da Baş­ba­ka­n’­ın talebi ve ona­yı ol­ma­dan böy­le­si­ne risk­li bir işe as­la gi­ri­şe­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ay­rı­ca kasetin, Ha­bur re­za­le­ti son­ra­sın­da oy­la­rı hız­la yük­se­len CHP’­ye dar­be in­di­re­bil­mek amacıyla plan­lan­dı­ğı­na da dik­kat çek­ti."

Dündar, ben­zer id­di­ala­rı, 17-25 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı sü­re­cin­de, CHP Ge­nel Başka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da di­le geirdiğini hatırlatarak, "Hat­ta id­di­a et­mek­ten bir adım öne geçe­rek, Baş­ba­ka­n’­ın Bay­ka­l’­a dü­zen­le­nen komp­lo­nun gö­rün­tü­le­ri­ni di­züs­tü bil­gi­sa­yar­dan sey­re­der­ken kay­de­dil­miş ka­se­ti­ni iz­le­di­ği­ni açık­la­mış­tı. Ay­rın­tı ve­rir­ken “göz­lü­ğü­nü tak­mış hem sey­re­di­yor, hem de bu­nun med­ya­ya ser­vis edil­me­siy­le il­gi­li ko­nu­şu­yo­r” de­miş­ti." ifadelerin kullandı.

Dündar ayrıca, "Kı­lıç­da­roğ­lu, Cum­hu­ri­yet An­ka­ra Tem­sil­ci­si Ut­ku Ça­kıröze­r’­e yap­tı­ğı dün­kü açık­la­ma­sın­da ise “Baş­ba­ka­n’­ın mu­ ha­le­fet­ten bir is­mi da­ha giz­li­ce çek­tir­di­ği­ni ve bun­la­rın da bel al­tı gö­rün­tü­ler ol­du­ğu­nu­” öne sür­dü.CHP Ge­nel Baş­ka­nı “Er­do­ğan sa­de­ce Sa­yın Bay­kal ile il­gi­li de­ğil, baş­ka bi­ri ile il­gi­li de ko­nu­şu­yor. Bir ka­set ola­yı, bel al­tı bir du­rum konu­şu­lu­yor. O ki­şi de mu­ha­le­fet­ten. Za­ten ak­si ol­sa, sı­ra­dan bir in­sa­nın özel ha­ya­tı­nı Erdoğan ni­ye araş­tır­sın ki?” de­di." ifadelerini köşesine taşıdı. 

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sözcü 18 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : .../... | Haber Yazılımı: CM Bilişim