18 yaşını doldurana pompalı izni!

18 yaşını doldurana pompalı izni!

Silahlarla ilgili uygulamaların, AB mevzuatı ile

TCK'ya uyumlu hale getirilmesi ve dağınık mevzuatın tek yasada toplanması amacıyla hazırlanan “Silah Kanunu Tasarısı”, bu hafta TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülecek.

Satılan silah ve malzemenin özelliği, miktarı ve kime satıldığının İçişleri Bakanlığı tarafından kurulacak merkezi bilgisayar sistemine kaydedilmesini öngören ve "silahlı magandalara" uygulanan cezaları önemli ölçüde artıran yasa tasarısı, TBMM İçişleri Alt Komisyonunda değişikliğe uğradı.

İçişleri Komisyonunda 8 Nisan Perşembe günü ele alınacak olan tasarı, silahlar ile bunların mühimmatı, aksam, parça ve aksesuarlarının ithali, üretimi, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin, tescil ve kayıt işlemlerine dair esas ve usuller ile bunlara aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları düzenliyor.

Tasarıyla, silah ve malzemeler 4 ayrı kategoride sınıflandırılıyor, ''askeri silah'' tanımı da metinden çıkarılıyor.

Kapasitesi 15 fişekten fazla olan veya basit yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah şarjörleri taşınamayacak ve bulundurulamayacak.

Silah ve malzemeler Milli Savunma Bakanlığı, TSK, MİT ve genel kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatına göre tespit etikleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendileri veya kurum ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilecek.

-SİLAH RUHSATI-
Silah edinme ve ruhsat başvuruları en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Tek atımlık av tüfeği için 18, tabanca için 21 yaşını bitiren, sağlık bakımından bir engeli olmayan, silahın kanuni yollardan temin edildiğini belgelendiren kişiler, silah edinmek için haklı bir nedene sahip olmak, silahın güvenli korunması için fiziki tedbir almış olanlar, silah ruhsatı alabilecek.

Silah ruhsatı talebinde bulunan kişilerde, belirli bir cezaya mahkumiyetine bağlı hak yoksunluğunun bulunmaması şartı aranacak. Bu konuda yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin hükümler saklı olacak.

TCK'nın göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, hileli iflas, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticareti, bulundurulması, sahtecilik, halk arasında korku ve paniğe neden olmak için tehdit, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer temin etmek, dilencilik, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikap, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, devletin güvenliğine ilişkin belgeler ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar, ateşli silah kullanmak suretiyle işlediği kasıtlı suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar, örgüt mensubu suçlulara, itiyadi suçlulara, suçu meslek edinen kişilere ve mükerrirlere (suç alışkını) hiçbir zaman silah ruhsatı verilmeyecek.

Sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılan kişiye tutukluluk halinin devamı süresince ya da soruşturmaya veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar silah ruhsatı verilmesi işlemleri bekletilecek.

-HEYET RAPORU-
Silah ruhsatı talebinde bulunan kişinin sağlık şartlarının elverişli olup olmadığı, heyet raporuyla tespit edilecek.

Silah edinme şartlarını taşımamasına rağmen kişiye, "hayatı ciddi tehlike içinde bulunduğu hususunda somut vakaların varlığı halinde", Valinin başkanlığında İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve MİT'in ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyon kararıyla silah ruhsatı verilebilecek. Komisyon, bu konudaki kararını oybirliğiyle alacak.

Görevde kullanılmak üzere verilenler, antika ve hatıra olanlar, miras yoluyla intikal edenler, koleksiyon amaçlı edinilenler, en az 5 yıl lisanslı olarak atıcılık sporuyla uğraşanların sporda kullandıkları hariç olmak üzere; bir kişinin aynı zamanda en fazla 5 silahı bulunabilecek. Silah edinme izin taleplerinde bu sayı dikkate alınacak.

-ARMAĞAN SİLAHLAR-
Kendisine silah armağan edilen kişi, şartları taşıması halinde adına silah ruhsatı düzenlenecek. Armağan edilen silahın ikinci kategori (şemsiye, kalem vb. şeklindeki silahlar) kapsamına girmesi halinde silah, MSB, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, müsteşarlar, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, YÖK Başkan ve başkanvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreter Yardımcıları; özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip kamu görevlileri, valiler, hakimler ve savcılar; Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikle silah taşıyabileceklerine karar verilen diğer kamu görevlileri, görevleri sona erse bile ruhsatlı silah taşıyabilecek.

Kuvvet komutanlıkları, görevde kullanılmak üzere verilen silahlar hariç olmak üzere, askeri birimler kendi personeline ve emeklisine; diğer kişiler için ise Valilikler tarafından ruhsat verilecek. Valilikler ve askeri birimlerce verilen ruhsatlara ilişkin kayıtlar, İçişleri Bakanlığı bünyesinde merkezi bir sistemde tutulacak.

-SİLAHLA GİRİLEMEYECEK YERLER-
Silahla girilemeyecek yerlerin kapsamı genişletiliyor. Mahkeme binaları, disiplin kurullarının toplantı salonları, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, hastanelerin psikiyatri bölümleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, TBMM binaları ve eklentileri, sendika ve derneklerin genel kurul toplantıları ile siyasi partilerin açık hava veya kapalı salon toplantılarının yapıldığı yerler, eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtları, toplantı ve gösteri yerleri, spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerler, grev veya lokavt yapılan iş yerleri, hava meydanları terminal binaları ve güvenlik kontrolü altında tutulan bölümler ile hava ulaşım araçları, merkez teşkilatının en üst amiri, taşra teşkilatında ise valinin verdiği karara istinaden kamu hizmet binaları, işletenin talebi üzerine il özel güvenlik komisyonu tarafından verilen karara istinaden kamuya açık özel kişilere ait yerlere silahla girilemeyecek.

Ayrıca, bar, pavyon, gazino gibi alkollü içki tüketiminin yapıldığı eğlence yerleri ile düğün törenlerinin yapıldığı kapalı yerlere de silahla giriş yasak olacak.

TBMM binaları ve eklentilerine, Mecliste çalışıp da görevi dolayısıyla silah taşıma yetkisine sahip kişiler silahla girebilecek. Ancak, bu kişiler, TBMM Genel Kurulunun ve komisyonların toplantı salonlarının bulunduğu yerlerde silahsız olarak bulunabilecek.

Silahla girilemeyecek yerlere; ruhsatsız silahla giren kişi hakkında ''ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak'' suçundan dolayı, sadece bulundurma yetkisi veren ruhsatlı silahla giren kişi hakkında ruhsatlı silahı taşıma suçundan dolayı verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

Silahla girilemeyecek yerlere taşıma etkisi veren ruhsatlı silahla giren kişi 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu durumda silah, cezanın infazı tamamlandıktan sonra iade edilecek.

-RUHSATLARIN YENİLENMESİ-
Silah ruhsatları, verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. İzin süresi sona eren silah, ruhsatı yenileninceye kadar ev veya iş yerinde bulundurulabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu atış alanlarının dışında özel kişilerin atış alanı açması, valiliğin uygun görüşüyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün izniyle mümkün olabilecek. Silah taşıma yetkisine sahipken emekli olanlar, en az 5 yıl süreyle bu görevlerde bulunanlar, atış alanlarının sorumluları olabilecek.

Ruhsatlı olmasına rağmen taşıma izni olmayan silahını taşıyan kişi 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bir başkasına ait olup da bu Kanun hükümlerine göre muhafaza edilmek üzere kendisine teslim edilen ruhsatlı silahı taşıyan kişi de aynı cezaya çarptırılacak.

Açık alanda olsa bile düğün ve diğer eğlence ortamına silahla giren kişi, TCK'nın ''genel güvenliğin tehlikeye sokulması'' maddesindeki ''somut tehlike'' şartı gerçekleşmese bile bu maddeye göre cezalandırılacak.

Üretilmesi veya bulundurulması suç oluşturmayan yaralayıcı aletleri, yanıcı veya parlayıcı maddeyi, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanılmak amacıyla bulunduran kişiye 3 aya kadar hapis cezası verilecek.

Kurusıkı silahlar için reklam ve tanıtımı yasağı getirilirken, bildirimde bulunulmamış kurusıkı ve havalı silahları kullanan kişiye, 500 lira idari para cezası verilecek ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verecek.

Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış alanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olarak silah taşıyan veya nakleden kişiye 600 lira idari para cezası verilecek ve silahı geçici olarak muhafaza altına alınacak.

-BİLDİRİMDE BULUNMAYANLAR-
Av tüfeklerini izinsiz olarak ellerinde bulunduranlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları halinde ruhsat çıkarabilecek.

Havalı silahlar ve kurusıkılarla ilgili herhangi bir bildirimde bulunmayanlara, 1 yıl içinde genel kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmaları zorunluluğu getiriliyor.

Nişan, kına törenleri ile herhangi bir kutlama merasimi esnasında veya alkollü içki tüketiminin yapıldığı eğlence yerlerinde ateşli silahla bir suç işlenmesi halinde verilecek ceza, yarısı kadar artırılacak.

Taşınmasına izin verilen ruhsatlı silahı; park, meydan, cadde ve sokak gibi herkesin girebilme imkanının olduğu yerlerde başkaları tarafından kolayca görülebilecek şekilde taşıyan kişiye 200 lira idari para cezası verilecek.

Sonradan yapılan müdahaleyle ateşli silaha dönüştürülmüş veya ateşli silah vasfına dönüştürülebilecek şekilde imal edilmiş kurusıkı silah olması halinde, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 200 günden 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Silah ruhsatı için gerekli şartları taşımamasına rağmen OHAL kapsamında kendilerine ruhsat verilenler bu silahları sadece bulundurabilecek. (Kaynak: haberturk.com/AA)
 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
Önceki ve Sonraki Haberler