Belediye değil sanırsın 'babasının çiftliği'...

Belediye değil sanırsın 'babasının çiftliği'...

Sayıştay tarafından gerçekleştirilen belediyelere ait 2021 yılı denetim raporunda, Muğla’nın AKP’li Köyceğiz Belediyesi'nin incelenmesi sonrasında usül ve yasaya uygun olmayan bulgulara rastlandı. Yüzlerce kaçak yapı, tek yıkım yok, komik tahsilat var.

SAYIŞTAY tarafından gerçekleştirilen belediyelere ait 2021 yılı denetim raporunda Muğla'nın AKP'li Köyceğiz Belediyesi’yle ilgili inceleme ve sonuçlarına da yer verildi.

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre; Sayıştay, Geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde "Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Kullanılmaması" yönünde 15 yasal olmayan bulguya rastlandığı açıklandı.

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI KULLANILMADI, DİREKT ÖDEME YAPILDI

Sayıştay'ın açıklamasında, “Yapımı devam eden maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde, malzeme ile işçilik ve genel giderlere ilişkin harcamaların izlenmesi için kullanılması gereken 258 numaralı ‘Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nın hiç kullanılmadığı, söz konusu harcamaların doğrudan giderleştirildiği görülmüştür. Yapılan incelemede, yol yapım ve bakım onarım niteliği taşıyan yapım işleri kapsamında yüklenicilere ödenen 2 milyon 941 bin 862,56 TL hakediş tutarının, 258 numaralı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı kullanılmadan doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir” ifadesi yer aldı.

DENETİM BULGULARI

Belediye tarafından gönderilen raporda yer alan bulguların, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" başlığı altındaki açıklamada 15 ayrı yasal olmayan bulgu şöyle sıralandı:

1. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BEDELSİZ OLARAK TAŞINMAZ TAHSİS EDİLMESİ

Belediyenin tasarrufunda olan taşınmazlardan Aile Sağlık Merkezi olarak kullandırılması uygun görülen taşınmazlar ancak bu amaçla kullanılmak üzere aile hekimine kiraya verilebilir. Belediye tarafından aile hekimine bedelsiz olarak taşınmaz tahsis edilmesi mevzuata göre mümkün bulunmadığından, taşınmazın mevzuat hükümleri uyarınca kiraya verilmek suretiyle kullandırılması sağlanmalıdır.

2. BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE KAMU KONUTU OLARAK KULLANILMASI İÇİN TAHSİS EDİLMESİ

Belediyenin kendi mülkiyetindeki Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne kamu konutu olarak kullanılması amacıyla tahsis ettiği ve İlçe Müftülüğü tarafından da bu amaçla kullanıldığı tespit edilmiştir. Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazı bedelsiz olarak aslî görev ve hizmetler dışındaki bir amaç için başka bir kamu idaresine tahsis etmesi ve kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazın, kendisine tahsis yapılan kamu idaresi tarafından kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılması hukuken mümkün değildir.

3. BELEDİYE TARAFINDAN İŞLETİLMEK ÜZERE KİRALANAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYULMADAN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İŞLETMEYE FAALİYET İZNİ VERİLMESİ

Belediye tarafından Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nden işletilmek üzere kiralanan kaplıca işletmesinde, mülk sahibi Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan üçüncü şahsa ait işletmeye faaliyet izni verildiği görülmüştür.

4. BELEDİYE TARAFINDAN KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ İŞYERLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI OLMADAN FAALİYETTE BULUNMASI

Belediye tarafından kiraya verilen 80 adet işyeri olduğu, bu işyerlerinden 15 adet işyerinin ruhsata tabi olmadığı, 29 adet işyerinin ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu, dolayısıyla bu yerlerden İşyeri Açma İzni Harcı tahakkuk ve tahsilinin yapılamadığı tespit edilmiştir.

5. SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN KİRACILARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMEMESİ VE İHALE YASAKLISI YAPILMAMASI

Belediye tarafından kiraya verilen 139 taşınmazdan 2021 yılı içerisinde üst üste 3 ay ve üzeri kira ödemesi yapmayan 39 adet kiracının kira ödeme yükümlülüklerini sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemiştir. Belediyeye borçlu olan bu kiracıların sözleşmelerinin feshedilip tahliye ettirilmesi gerekirken, sözleşmelerinin feshedilmediği ve taşınmazların kullandırılmaya devam edildiği tespit edilmiştir.

6. KAÇAK YAPI İLE MÜCADELEDE İMAR MEVZUATINDA YER ALAN YAPTIRIMLARIN ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Köyceğiz Belediyesince tespit edilen toplam kaçak yapı sayısı bin 35 tanedir. 443 adet kaçak yapı hakkında belediye encümenince yıkım kararı verildiği ve toplam 13 milyon 746 bin 555,65 TL idari para cezası kesildiği, kesilen para cezalarının tahsil oranının ise yaklaşık olarak yüzde 4 olduğu, Encümen kararı alınarak yıkımı gerçekleştirilmesi gereken hiçbir yapı yıkımının yapılmadığı, tespit edilmiştir.

2017 ile 2021 tarihleri arasında belediyece tespit edilen kaçak yapı sayısı 494. Çevre, Şeh. ve İklim Değ. Bakanlığı'nca tespit edilen kaçak yapı sayısı 541. Yıkım cezası verilen yapı sayısı 443 olmasına rağmen tek bir yapı bile yıkılmamış. 443 yapıya 13 milyon 746 bin 555,65 TL idari para cezası uygulanmış. Bu çerçevede, yanlış beyanda bulunularak İmar Barışı ile aldıkları Yapı Kayıt Belgesi iptal edilerek Belediye Encümenince haklarında yıkım kararı alınan yapıların yıkılması, bu yapılara imar mevzuatında yer alan idari para cezalarının uygulanarak takibinin yapılması gerekmektedir.

7. EĞLENCE VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLATININ YAPILMAMASI

Belediye tarafından ruhsat verilen ve eğlence vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gereken işyerlerinden eğlence vergisi tahakkuk ve tahsilinin gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

8. KAYNAK SULARI HARCININ TAHAKKUK VE TAHSİLATININ YAPILMAMASI

Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3 firmaya ait su dolum fabrikaları bulunmasına rağmen Belediye tarafından kaplara özel işaret konulacak bir sistem kurulmadığı, kaplara özel işaret konulamadığı için de bu firmaların çıkarmış oldukları doğal kaynak suyuna ilişkin kaynak suları harcının tahakkuk ve tahsilatının yapılmadığı tespit edilmiştir.

9. MADEN PAYI TAHAKKUK VE TAHSİLATININ YAPILMAMASI

Belediyenin mücavir alanı içerisinde yer alıp aktif olarak üretim yapan 48 adet maden işletmesi olduğu, 2021 yılı içinde bu işletmelerden, maden payına ilişkin herhangi bir tahakkuk veya tahsilatın yapılmadığı tespit edilmiştir.

10. TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPI VE ŞEBEKELERİNDEN ALINMASI GEREKEN GEÇİŞ HAKKI BEDELLERİNİN ALINMAMASI

Belediye tarafından geçiş hakkı bedeline ilişkin bir tarife belirlenmediği ve geçiş hakkı tahakkuk ve tahsilatının gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

11. HACZEDİLEMEYEN GELİRLERİN AYRI BANKA HESAPLARINDA İZLENMEMESİ

Yapılan incelemede, belediyenin vergi, resim ve harç gelirlerinin tahsil edildiği banka hesabında, haczi kabil diğer para, alacak ve gelirlerin de bulunduğu tespit edilmiştir. İlgili Yargıtay kararında bu tür hesaplar "havuz hesap" olarak nitelendirilmektedir. Belediyenin haczedilemeyen gelirlerini ayrı hesapta tutmayarak haczi kabil gelirlerle ortak havuz hesabında birleştirmesi, bu hesaptaki bakiyenin vergi, resim ve harç gelirlerinden mi yoksa haczedilebilir gelirlerden mi oluştuğunun belirlenmesini imkânsız hale getirmektedir.

12. KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA ALIMLARDA YASAKLILIK TEYİDİNİN YAPILMAMASI

4734 sayılı Kanun'un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmediği tespit edilmiştir.

13. ELEKTRİK ALIMLARINDA SERBEST TÜKETİCİ SIFATIYLA İHALE YAPILMAMASI

Belediyenin elektrik tüketim bedellerinin doğrudan alım suretiyle gerçekleştirildiği, Muğla İli içerisinde birden fazla elektrik tedarikçisi bulunmasına rağmen elektrik alımları için ihale yapılmadığı tespit edilmiştir.

14. İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİNİN KANUNA UYGUN OLARAK KULLANDIRILMAMASI

Belediyede görev alan kadrolu 44 işçiden 17'sinin 60 ile 490 gün arasında kullanmadığı izinlerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu işçiler emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat hükümleri gereği yıllık izin hakları işçinin son ücreti dikkate alınarak izin ücreti ödeneceğinden idareler açısından öngörülemeyen giderlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

15. ZABITA HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BELEDİYE MECLİS KARARI OLMADAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ

Yapılan incelemede, zabıta hizmetlerinde fiilen görev yapan personele Bütçe Kanunu’nda belirtilen sınırlar dahilinde fazla çalışma ücreti ödendiği fakat ücret belirlenirken belediye meclisi kararı alınmadığı tespit edilmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
1 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler