Konut kira gelirinin beyanı

Konut kira gelirinin beyanı

Birçok kişi kira gelirini beyan ederken dikkat etmesi gereken ince noktaları bilmiyor.

2013 Mart ayında 1 milyon 592 bin 712 kişi kira geliri beyannamesi verdi.
Birçok kişi kira gelirini beyan ederken dikkat etmesi gereken ince noktaları bilmiyor.

KONUT KİRA GELİRLERİNİN 3 BİN 200 LİRASI İSTİSNA
Sahip olduğu gayrimenkulünü konut olarak kiraya verenlerin 2013 yılında elde ettikleri kira gelirlerinin 3.200 lirası vergiden istisna.
Örneğin aylık 1.000 lira kira geliri elde eden Erol Bey’in yıllık kira geliri 12 bin liradır. Erol Bey’in elde ettiği yıllık kira geliri toplamının 3 bin 200 lirası vergiden istisna.
Kalan, 8 bin 800 lira beyana tabi.

GELİRİ 94 BİN LİRAYI AŞANLAR

Konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan faydalanabilmek için, 2013 için yıllık gelirinizin 94 bin liradan az olması gerekiyor.
Buna göre beyan edilip edilmemesine bakılmaksızın; aldığınız ücret, emekli aylığı (hatta emekli ikramiyesi) banka faiz geliri, konu kira geliri ya da işyeri kira gelirinin birlikte toplamı yıllık 94 bin lirayı aşıyorsa, konut kira istisnasından faydalanamıyorsunuz.
Örneğin; yıllık 12 bin lira kira geliri olan Erol Bey, ayrıca yıllık brüt toplamı 30 bin lira olan ücret geliri, yıllık 19 bin lira mevduat faizi geliri ve yıllık brüt toplamı 45 bin lira işyeri kira geliri elde etmekte. Erol Bey’in yıllık brüt geliri 96 bin lira olduğu için konut istisnasından faydalanamayacak.

İSTİSNADAN FAYDALANAMAYANLAR

Yıllık kazancını beyan etmek zorunda olan ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri de konut istisnasından faydalanamıyor.
Buna göre serbest çalışan yani kendi bürosunda avukatlık, mimarlık ya da kendi kliniği olan doktor ya da diş hekimleri ile yıllık kazancını beyan etmek zorunda olan ticari ve zirai kazanç sahibi esnaf, tüccar ya da çiftçi de konut kira istisnasından yararlanamıyor.

Hisseli evlerde istisna avantajı

Ki­ra alı­nan ev iki (ör­ne­ğin ka­rı-ko­ca­ya) ve­ya da­ha faz­la ki­şi­ye ait­se, ko­nut ki­ra is­tis­na­sı na­sıl uy­gu­la­na­cak?

HER Kİ­Şİ AY­RI FAY­DA­LA­NI­YOR

Tür­ki­ye­’de bir­çok çift, ya­ni ka­rı-ko­ca bir­lik­te ko­nut sa­hi­bi olu­yor­lar.
Ay­nı evin bir­den faz­la ki­şi­ye ait ol­ma­sı ha­lin­de ya­ni his­se­li ol­ma­sı ha­lin­de, ko­nut­tan el­de edi­len ki­ra ge­li­ri için, ko­nut ki­ra is­tis­na­sın­dan her­kes ay­rı ay­rı fay­da­la­nı­yor.
Ör­ne­ğin; ay­lık 750 li­ra, yıl­lık ise 9 bin li­ra ki­ra ge­li­ri el­de edi­len bir ko­nu­tun ka­rı-ko­ca­nın bir­lik­te eşit oran­da mül­ki­ye­ti söz ko­nu­su ol­ma­sı ha­lin­de is­tis­na­dan na­sıl fay­da­la­na­ca­ğı­na ba­ka­lım. Böy­le bir du­rum­da, eş­ler­den her bi­ri­ne his­se­si ora­nın­da ya­ni yıl­lık ki­ra be­de­li­nin ya­rı­sı ka­dar ko­nut ki­ra ge­li­ri el­de et­miş olu­yor.
Eş­ler­den her bi­ri el­de et­ti­ği 4 bin 500 li­ra ki­ra ge­li­ri için ay­rı ay­rı 3 bin 200 li­ra­lık ko­nut ki­ra is­tis­na­sın­dan fay­da­la­na­bil­mek­te.

BİR Kİ­Şİ­NİN BİR­DEN FAZ­LA KO­NUT­TAN Kİ­RA GE­Lİ­Rİ EL­DE ET­ME­Sİ

Bir ki­şi­nin bir­den faz­la ko­nut­tan ki­ra ge­li­ri el­de et­me­si ha­lin­de, el­de et­ti­ği top­lam ki­ra ge­li­ri için bir de­fa ko­nut ki­ra is­tis­na­sı uy­gu­la­nır.
Ör­ne­ğin; Nu­ri Be­y’­in üç fark­lı da­ire­si var. Nu­ri Bey, da­ire­le­rin­den sı­ra­sıy­la yıl­lık 12 bin li­ra, 9 bin li­ra ve 6 bin li­ra ki­ra ge­li­ri el­de edi­yor.
Kı­sa­ca­sı Nu­ri Bey üç da­ire­den yıl­lık top­lam 27 bin li­ra ko­nut ki­ra ge­li­ri el­de et­mek­te­dir.
Nu­ri Bey, bu üç da­ire­si için 27 bin li­ra­dan, 3.200 li­ra olan ko­nut ki­ra is­tis­na­sı­nı bir de­fa dü­şe­bi­le­cek. Son­ra yüz­de 25 “gö­tü­rü gi­de­r” dü­şe­cek. Bu­na gö­re Nu­ri Be­y’­in ver­gi­ye ta­bi ge­li­ri 17 bin 850 li­ra ola­cak.
Di­ğer bir ifa­dey­le; ko­nut ki­ra is­tis­na­sı her bir dai­re için ay­rı ay­rı de­ğil her bir ki­şi için ay­rı ay­rı uy­gu­lan­mak­ta­dır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.