TOKİ 40 bin konutu geç teslim etti

TOKİ 40 bin konutu geç teslim etti

142 projeyi zamanında bitiremeyen TOKİ’ye, üç yılı bulan geç teslimler nedeniyle 24 bin aile dava açtı.

Sa­yış­ta­y’­ın 2014 yı­lı Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (TO­Kİ)
de­ne­tim raporun­da yer alan bil­gi­ler geç tes­lim­ler ko­nu­sun­da TO­Kİ­’nin
sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çir­di­ği­ni or­ta­ya koy­du.

2014 yı­lı iti­ba­rıy­la TO­Kİ­’nin sa­tı­şı­nı yap­tı­ğı 142 pro­je­de 39 bin 319 ko­nut
sa­tış sözleşme­le­rin­de be­lir­ti­len za­man­da tes­lim edil­me­di. TO­Kİ­’nin ko­nut ve ti­ca­ri üni­te­le­rin sa­tışı söz­leşme­le­rin­de pro­je­ye gö­re 10 ay ile 30 ay ara­sın­da de­ği­şen tes­lim sü­re­le­ri öngö­rü­lü­yor. Geç tes­lim­ler ne­de­niy­le TO­Kİ­’den ko­nut alıp üç yıl için­de ye­ni evi­ne taşınma­ya ha­yal eden ai­le­ler ba­zı pro­je­ler­de
6’n­cı yıl­da da­ire­si­nin anah­ta­rı­nı ala­bil­di.

Geç tes­lim sü­re­le­ri­nin pro­je­ler ba­zın­da de­ği­şik­lik gös­ter­mek­le bir­lik­te 35 aya ka­dar çıktığı gö­rül­dü. Ra­po­ra gö­re, An­ka­ra Tur­ku­az Va­di­si pro­je­sin­de 2 bin 893 ko­nut teslimin­de 20 ay, İzmir Me­ne­men Asar­lık 2. Etap 521 ko­nut
tes­li­min­de 23 ay, An­ka­ra Po­lat­lı 2.Etap 249 ko­nut tes­li­min­de 31 ay, Si­vas Suşeh­ri 132 ko­nut işin­de 35 ay, Erzurum Ya­ku­ti­ye 384 ko­nut tes­li­min­de 29 ay ola­rak ger­çek­leşti.

24 BİN 175 DAVA

TO­Kİ­’ye bu ge­cik­me­ler ne­de­niy­le va­tan­daş­lar Ara­lık 2014 iti­ba­rıy­la top­lam 24 bin 175 da­va aç­tı. Açı­lan da­va­la­rın yüz­de 98’i­ni ya­ni 21 bin 289’u­nu
TO­Kİ kay­bet­ti. 538 da­va ku­ru­mun le­hi­ne so­nuç­lanırken, 722 da­va kıs­men ka­bul edil­di. Ge­cik­me­ler ne­de­niy­le açı­lan bin 588 da­va ise de­vam edi­yor. Geç tes­lim ne­de­niy­le açı­lan da­va­lar so­nu­cun­da son beş yıl iti­ba­rıy­la öde­nen taz­mi­nat tu­tar­la­rı, 2010 yı­lın­da 20.7 mil­yon li­ra, 2011 yı­lın­da 54.4 mil­yon li­ra, 2012 yı­lın­da 35.4 mil­yon li­ra, 2013 yı­lın­da 13.8 mil­yon li­ra, 2014 yı­lın­da 5.8 mil­yon li­ra ol­mak üze­re top­lam 130.1 mil­yon liraya ulaştı.

İN­ŞA­AT­LAR NE­DEN GE­Cİ­Kİ­YOR?

TO­Kİ­’nin ko­nut ve iş yer­le­ri­nin geç tes­lim edil­me­si ne­den­le­ri­nin ba­şın­da Ağus­tos 2003 ta­rih­li Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’n­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik ge­li­yor. Bu dü­zen­le­me sa­ye­sin­de TOKİ­’nin ar­sa te­min edil­me­den, mül­ki­yet, ka­mu­laştır­ma ve imar işlem­le­ri ta­mam­lan­ma­dan ve uy­gu­la­ma pro­je­le­ri ya­pıl­ma­dan iha­le­ye çık­ma yet­ki­si bu­lu­nu­yor. Sa­yış­tay, TOKİ­’ye ve­ri­len bu yet­ki nedeniyle, pro­je­le­rin uy­gu­la­ma aşama­sın­da, mül­ki­yet so­run­la­rı, imar prob­lem­le­ri, alt­ya­pı so­run­la­rıy­la karşılaştığını be­lir­ti­yor. Ba­zı yük­le­ni­ci fir­ma­la­rın işle­ri za­ma­nın­da bi­ti­re­me­me­si, ma­li açı­dan sı­kın­tı yaşayan yük­le­ni­ci­le­rin işle­ri­nin feshedil­me­si ne­de­niy­le pro­je­ler sü­re­le­rin­de ta­mam­la­na­mı­yor. Pro­je­ler­de alt ya­pı ve üst ya­pı­da kul­la­nı­ma en­gel teşkil ede­cek ek­sik ve ku­sur­lu ima­lat­lar ko­nut tes­li­min­de gecikme­le­re ne­den olu­yor. Geç tes­lim­ler ne­de­niy­le yük­lü mik­tar­da taz­mi­nat öde­yen TOKİ, son 1 yıl­dır, in­şa­at se­vi­ye­si yüz­de 20 se­vi­ye­si­ne gel­dikten sonra sa­tışla­ra başlıyor.

16 BİN 315 KİŞİ İADE ETTİ

Sa­yış­ta­y’­ın TO­Kİ de­ne­tim ra­po­run­da yer alan bil­gi­le­re gö­re 2009 – 2014
yıl­la­rı­nı kapsayan 5 yıl­lık dö­nem­de, 16 bin 315 ki­şi TO­Kİ­’den al­dı­ğı ko­nu­tu ia­de et­ti. İm­za­la­nan gay­ri­men­kul sa­tış söz­leşme­le­ri­ne gö­re, ko­nut ia­de­le­ri anah­tar tes­li­mi­nin ger­çek­leşeceği ta­ri­he ka­dar ya­pı­la­bi­li­yor. Ra­por­da, “Ko­nut alı­cı­la­rı­nın ia­de­si bir mem­nu­ni­yet­siz­liği göste­re­bi­le­ceği gi­bi öde­me güç­lüğü gi­bi ne­den­ler­le de ola­bi­lir. An­cak ia­de işlem­le­ri­nin ağır­lık­lı ola­rak, ya­pı­lan pro­je­le­rin pi­ya­sa­sı­nın ye­te­rin­ce oluşma­ma­sın­dan kay­nak­lan­dığı an­laşılı­yor” denildi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.