Çankırı Otobüs Terminali'ni belediye işletecek

Çankırı Otobüs Terminali'ni belediye işletecek

AKP'li İrfan Dinç'in belediye başkanlığı sürecinde Çankırılı'ya attığı önemli kazıklardan bir tanesi daha MHP'li İsmail Hakkı Esen'in sergilediği icraatle yerle yeksan oluyor. Çankırı Otobüs Terminalinin yönetimi belediyeye geçti.

Çankırı Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalini kendi bünyesinde işletme kararı aldı.

Özel sektör tarafından kiralanan terminalin ihale süresinin dolmasının ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşlara daha iyi ve daha konforlu hizmet sunabilmek için şehirlerarası otobüs terminali işletmeciliğini kendi bünyelerinde yapacaklarını açıkladı.

Otobüs terminalinin her anlamda daha verimli hizmet vermesini amaçlarını belirten Başkan Esen, “Üretken belediyecilik vizyonumuz ve birlikte yönetim anlayışımızla bu kararı hemşehrilerimden gelen talep ve istekler üzerine hemşehrilerimizle birlikte aldık. Kimseyi mağdur etme niyetinde değiliz. Hizmet kalitesini artırarak, terminalimizi Çankırı’mıza yakışan bir hale getireceğiz” dedi.

Çankırı Otobüs Terminali’nde bulunan 12 bilet gişesi ve 8 büronun önümüzdeki hafta 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda kiraya verileceği bildirildi.

ÇANKIRILI BUNDAN BÖYLE SOYULAMAYACAK!

Çankırı'da 3 dönem AK Partili olarak Belediye Başkanlığı yapan İrfan Dinç'in hemşehrilerine attığı önemli kazıklardan (!) biri olan Çankırı Otobüs Terminali'nin 'sil baştan' düzenlenerek yeniden ihaleye çıkarılması ile bugün için 50 TL (düne kadar 58 TL idi) olan Çankırı-Ankara, Ankara-Çankırı otobüs bilet fiyatlarının ihale sonrası 10 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Bugün için Çankırı Otobüs Terminali'ni işleten iki firmanın adeta 'kartel' oluşturarak 130 km'lik mesafeye 58 TL'den bilet kesmeleri adeta 'yasal bir soygun' niteliğindeydi. Yapılacak ihale ile otobüs terminalinde yer alacak yeni firmalarla birlikte Çankırı'da şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki tekel önemli ölçüde kırılacak ve ortaya çıkacak yeni durum da sokaktaki vatandaşın işine yarayacak.

İşte Belediyenin o ilanı:

T.C. ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

 Madde 1- Aşağıda 4’üncü maddede bilgileri bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

Madde 3- İhale 02/08/2021 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 4- Kiralama işinin bilgileri ve ihale saati;

Sıra No

Adresi

Kat

Niteliği

No

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat                                      5 Yıllık Kira Bedelinin %3’ü

 İhale Saati

1

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

1

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

14:00

2

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

2

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

14:10

3

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

3

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

14:20

4

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

4

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

14:30

5

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

5

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

14:40

6

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

6

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

14:50

7

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

7

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

15:00

8

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

8

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

15:10

9

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

9

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

15:20

10

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

10

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

15:30

11

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

11

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

15:40

12

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

Zemin

Bilet Gişesi

12

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

15:50

13

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

1. Kat

Büro

1

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

16:00

14

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

1. Kat

Büro

2

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

16:10

15

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

1. Kat

Büro

3

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

16:20

16

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

1. Kat

Büro

4

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

16:30

17

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

1. Kat

Büro

5

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

16:40

18

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

1. Kat

Büro

6

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

16:50

19

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

1. Kat

Büro

7

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

17:00

20

Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel)

1. Kat

Büro

8

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

17:10

 

Madde 5- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

 

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

d)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter onaylı imza beyannamesi,

    d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

h) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

ı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

j) Bilet Gişelerini kiralamak isteyen istekliler F1, F2, B1, D1 Yetki Belgelerinden en az birini sunacaklardır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan her bir ortak (gerçek veya tüzel kişiler) ayrı ayrı (b), (c), (d), (h) bentlerindeki belgeleri sunmakla mükelleftir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de teklifleri kapsamında sunabilirler.

İlan Olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
47 Yorum