Kurşunlu Devlet Hastanesi Müdürü'ne 3 yıl sonra 'iffetsiz' cezası!

Kurşunlu Devlet Hastanesi Müdürü'ne 3 yıl sonra 'iffetsiz' cezası!

Kurşunlu Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü S.S.K, aynı hastanede görevli hemşire M.K'ya 'iffetsizsin' dedikten sonra olay yargıya taşındı... Ve yaklaşık 3 yıl süren yargılama sonunda karar Mart 2022'de açıklandı...

Sözcü18 sayfalarında 22 Aralık 2019 tarihinde yer bulan "Kurşunlu Devlet Hastanesi'ndeki 'mobbing' ve 'iftira' iddiası mahkemelik oldu!" başlıklı haberimizde yeralan iddialar ilgili mahkemece karara bağlandı.

Hatırlanacağı üzere ilgili olayda Kurşunlu Devlet Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan S.S.K, aynı hastanede görevli sağlık çalışanı M.K'ye "Erkek arkadaşın mı ne haltsa hastaneye gelmiş. Sözlerim para etmiyorsa tayinini iste çek git kızım, iffetsizsin, böyle konuşmalar duymuycam..." diyerek 'mobbing' uygulamış ve çalışan tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan şikayetle dava açılmıştı.

Yaklaşık 3 yıl süren yargılama sonunda; T.C Kurşunlu Asliye Ceza Mahkemesi'nin Dosya No: 2021/48 Esas, Karar No: 2022/107 ve Yargılama sürecinin tamamlandığı 25.03.2022 tarihli kararıyla; davalı Kurşunlu Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü S.S.K hakkında verilen karar şöyle:

"1- Sanık S..... S.... K......'nun müşteki M.... K....'a yönelik üzerine atılı Sesli Yazılı veya Görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan, TCK 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu, amaç ve saikleri nazara alınarak eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 125/2 delaletiyle 125/1 maddesi gereğince takdiren ve tercihen 90 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanığın lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilerek sanığa verilen cezadan TCK 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 75 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- CMK'nın 251. maddesi (Basit yargılama Usulü) uygulanmış olmakla, cezasından 1/4 indirim yapılarak sanığın 56 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4- Sanığa verilen cezadan başkaca bir arttırıma ve indirime yer olmadığına,

5- Sanığa verilen 56 GÜN karşılığı adli para cezasının sanığın dosya kapsamından anlaşılan sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak 5237 Sayılı TCK'nun 52/2 maddesi gereğince tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdiren 20,00 TL'den olmak üzere adli para cezasına çevrilerek toplam 1.120,00- TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6- Sanığın neticeten 1.120,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7- Sanığa verilen adli para cezasının TCK 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi hali gözönünde bulundurularak takdiren 4 EŞİT TAKSİTE BÖLÜNMESİNE, taksitlerin aylık olarak ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ihtarı ile ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (ihtar edilemedi),

8- Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum bulunmamış olması, bu suç nedeniyle meydana gelen sanık tarafından karşılanabilir somut maddi bir zararın bulunmaması, sanığın dosyadan anlaşılan kişilik özellikleri ile yargılama sürecindeki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması ve sanığın yazılı olarak karşı çıkmaması sebebi ile 5271 sayılı CMK'nun 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

9- 5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA; sanığın şahsi ve sosyal durumu göz önüne alınarak sanık hakkında denetim süresi içinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ve takdiren yükümlülük yüklenmesine YER OLMADIĞINA,

10- Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün CMK'nın 231/10. maddesi uyarınca ortadan kaldırılarak, DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE,

11- Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, CMK'nın 231/11. maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan HÜKMÜN AÇIKLANMASINA bu hususun sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

12- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kesinleşmesi halinde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesi için kararın KURŞUNLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMESİNE,

13- Sanık hakkında hükmolunan sonuç cezasının türü dikkate alınarak, yasal olanak bulunmadığından hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK.'nun 50. maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve 5237 sayılı TCK'nun 51. maddesi gereğince ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

14- Sanık hakkında hükmolunan sonuç cezanın türü dikkate alınarak yasal olanak bulunmadığından sanık hakkında TCK 53. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

15- Sanığın sarfına sebebiyet verdiği 62,00- TL tebligat gideri, 150,00-TL uzlaştırma gideri olmak üzere 212,00-TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde tarafların yokluğunda verilen karara karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı mahkememize İTİRAZ edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve iş bu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında CMK 223. madde uyarınca hüküm verilebileceği, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde yargılama sonucunda sanığın ceza alması durumunda CMK 251/3 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirimin korunacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde CMK'nın 252/1. maddesinin ikinci cümlesi gereğince kesinleşeceği ihtaratı ile karar verildi. 25/03/2022

Katip - E-imzalıdır Hakim - E-imzalıdır"

DOSYA İSTİNAF'DA

Öte yandan hastane müdürü S.S.K'nun mahkemenin verdiği kararı İstinaf'a götürdüğü edinilen bilgiler arasında.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.
11 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler