3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

1.9.2012–31.8.2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde avlanma usul ve esaslarını belirlemek üzere 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ(Tebliğ No: 2012/66) Resmi Gazete de yayınlanarak 01 Eylül 2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bütün amatör olta balıkçılığına gönül vermiş olanlara hayırlı olsun temennisi ile 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin bazı kısımlarını sizlere aktarmak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

İç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık grubuna giren gökkuşağı alabalığı, turna ve tatlı su levreğinin kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. İç sularımızda ekolojik açıdan zararlı balıklar olarak değerlendirilen güneş levreği, tilapya azmanı, havuz balıkları, gambusia, çizgili sazan (çakıl Balığı) ve gümüş balıklarının ise görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir iç sudan başka bir iç suya taşınması yasaktır. Yemlik balık olarak tanımlanan çaça, horozbina, inci balığı, istavrit, izmarit ve noktalı inci balığının ise amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir. Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, adı geçen yemlik balık türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz. Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. İç sularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir iç suya nakli yasaktır.

İç sularda avlanabilecek türlerin asgari boy ve günlük avlanabilecek miktarları ise ilgili tebliğde; doğal alabalık 25 cm 3 adet, gökkuşağı alabalığı boy limitine bakılmaksızın 10 adet, sazan 40 cm. 5 adet, kadife ve sudak 26 cm. 10 adet, tatlı su levreği 18 cm. 5 kg, tatlı su kefali ve siraz 20 cm.5 kg, turna 40 cm. 5 adet, yayın 90 cm. 1 adet, karabalık 22 cm. 10 adet, Fırat turnası ve maya 50 cm.1 adet, şabut 45 cm. 1 adet olarak belirtilmiştir. Bu boy ve günlük avlanılabilecek miktarlardan daha küçüklerin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. Boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir. Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez. Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

Çankırı ili için zaman yasakları ise; Sazan, kadife, Şiraz, yayın, tatlı su kefali (orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular) ve diğer türler için 15 Mart–15 Haziran olarak, doğal alabalık için 1 Ekim–1 Mart olarak belirlenmiştir. Gökkuşağı alabalığı için orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır ancak orman içi sular haricinde zaman yasağı yoktur. Sudak ve tatlı su levreği için 15 Mart–30 Nisan, turna için 15 Aralık- 31 Mart, tatlı su kefali için akarsularda zaman yasağı yoktur.

Balık avcılığında Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır. Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır. Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir. Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır. Boyu 7,5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.1 km2’den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır. Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır. İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır. Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur. Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir. Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman içi sularda amatör avcılık için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alınmak suretiyle yapılır. Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir. Çankırı ili genelinde, gerek İl Orman teşkilat birimleri gerekse Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğü ile yapmış olduğumuz temaslar neticesinde orman içi su olarak ya da kiralık iç su olarak tescillenmiş iç su bulunmamaktadır.
 

Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. Deniz ve iç sularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır. Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması, Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapılması, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması, Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması, Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez. Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Çankırı İlinin denize kıyısı olmaması hasebiyle sadece tatlı su avcılığı ile ilgi kısımları izah etmeye çalıştığım bu tebliğe kapsamlı olarak ilgili Resmi Gazete'den ulaşılabilmektedir.

Amatör ruh ile olta atan bütün dostlara rasgelsin.

Bu yazı toplam 4549 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Okuyucu yorumları ile ilgili olarak açılacak davalardan Sözcü18.com sorumlu değildir.